ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ VOIP

1. UVOD

1.1. "Pronto-tel Company" d.o.o. (u daljem tekstu: Davalac usluga) je operater telekomunikacionih usluga sa sjedištem u Budvi , Ul. Mainski put 56, koji Korisniku ili za Korisnika pruža usluge prenosa glasa (u daljem tekstu: telekomunikacionih usluga).

1.2. Ovi Opšti uslovi korišćenja telekomunikacionih usluga (u daljnjem tekstu: Opšti uslovi) ponuda su Davaoca usluga pravnim i fizičkim licima (u daljnjem tekstu: Korisnik) kako bi obavljali telekomunikacione usluge putem VoIP (Voice over Internet Protocol) tehnologije.

1.3. Ovi Opšti uslovi sastavni su dio Ugovora o korišćenju telekomunikacionih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji sklapaju Davalac usluga i Korisnik. Pravni odnos na koji se primjenjuju ovi Opšti uslovi uređuje se Ugovorom koji sklapaju Korisnik i Davalac usluga.2. PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

2.1. Ugovorne strane se obavještavaju o činjenicama koje su od uticaja na validnost Ugovora i pojedinih ugovornih odredbi Ugovorne strane se obavještavaju, kao i na mogućnost, kvalitet ili uslove ostvarenja bilo koje obaveze sadržane u Ugovoru i to aktivno i bez odlaganja.

Prava i obaveze Davaoca usluga

2.2. Davalac usluga se obavezuje da Korisniku omogući korišćenje usluga u roku od 15 dana od sklapanja Ugovora.

2.3. Davalac usluga uspostavlja sve zahtjevane usluge, koje su u skladu sa uslovima i pravilima određenim u Ugovoru, u skladu sa cjenovnikom.

2.4. Davalac usluga je dužan da Korisniku omogući stalnu upotrebu telekomunikacionih usluga – pod uslovima i u skladu sa pravilima iz Ugovora i po važećem cjenovniku.

2.5. Ukoliko Davalac usluga odbija da sklopi Ugovor s Korisnikom, a ima valjane razloge, dužan je da o tome obavijesti Korisnika u roku od 8 dana od primanja Ugovora od Korisnika.

2.6. Nakon potpisivanja Ugovora Davalac usluga je dužan da Korisniku na korišćenje da IP telefon. Korisnik je dužan da taj uređaj čuva i nakon raskida Ugovora da ga vrati Davaocu usluga, u urednom stanju.

2.7. Na zahtjev Korisnika, Davalac usluga je dužan da saopšti promjenu parametara usluge, u skladu sa cjenovnikom usluga.

2.8. Davalac usluga je takođe dužan da održava infrastrukturu svoje telekomunikacione mreže u stanju koje osigurava pružanje ponuđenih usluga u skladu sa odgovarajućim tehničkim i operativnim standardima, kao i uslovima i pravilima koji su utvrđeni Ugovorom.

2.9. Davalac usluga se obavezuje da unaprijed obavijesti Korisnika o svim ograničenjima, prekidima, promjenama ili nepravilnostima u pružanju usluga, a koje su Davaocu usluga unaprijed poznate. Korisnika će Davalac usluga obavještavati elektronskom poštom, kao i na svojim Internet stranicama.

2.10. Davalac usluga će informacije o svim izmjenama u pružanju usluga objaviti na svojim Internet stranicama na adresi: www.prontno-tel.net/me

2.11. Ukoliko Korisnik kasni s plaćanjem računa, Davalac usluga je ovlašćen da obračuna zakonske zatezne kamate u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

2.12. Ukoliko Korisnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu Davaocu usluga ili drugim korisnicima usluga, Davalac usluga može da ograniči, a i privremeno ili stalno uskrati pružanje usluga. To se odnosi i ako Korisnik uzrokuje tehničke smetnje u telekomunikacionoj mreži i ako svojim djelovanjem onemogućava ili smeta normalan rad drugim korisnicima usluga ili ako pokušava da “probije” zaštitne sisteme mreže.

Prava i obaveze Korisnika

2.13. Korisnik je dužan da plati troškove usluga definisanih Ugovorom, na osnovu računa koji je izdao Davalac usluga, shodno uslovima plaćanja navedenim u Ugovoru.

2.14. Korisnik ne smije davati u podzakup usluge, koje su predmet Ugovora, i/ili ih nuditi trećim licima, jer je saglasan da predmetne usluge koristi na način koji je u skladu sa ovim uslovima, i u skladu sa svim zakonima i propisima Republike Crne Gore.

2.15. Korisnik se obavezuje da neće koristiti uslugu za pozive na posebne brojeve ili na brojeve koji se posebno tarifiraju.

2.16. Korisnik se obavezuje da će brižno čuvati pristupne lozinke i lično odgovara za njihovu zaštitu. On se obavezuje da neće davati na uvid ili korišćenje trećem licu identifikacione brojeve. U slučaju gubitka ili krađe pristupnih lozinki za korišćenje usluga Korisnik je dužan da odmah obavijesti Davaoca usluga, te Korisnik neće snositi troškove učinjene nakon što Davalac usluga primi pismeno obavještenje o gubitku ili krađi i utvrdi istinitost Korisnikovih navoda. Isto tako, Davalac usluga nije dužan da Korisniku nadoknadi štetu pretrpljenu gubitkom ili krađom pristupnih lozinki.

2.17. U slučaju da je njegovu uslugu koristilo treće lice, Korisnik se obavezuje da će podmiriti troškove za korišćenje usluga (osim ukoliko treće lice podatke nije dobilo od Davaoca usluga).

2.18. Korisnik ne može prenijeti pravo korišćenja usluga na treće lice bez pismene saglasnosti Davaoca usluga.

2.19. Korisnik se obavezuje da će navesti ispravne i potpune podatke pri sklapanju ugovora, koji su Davaocu usluga potrebni za uključenje i obračun korišćenja usluga.3. NAKNADE I USLOVI PLAĆANJA

3.1. Ako nije drugačije dogovoreno, naknade se ugovaraju i obračunavaju na način i u skladu sa cijenama utvrđenim u cjenovniku usluga, koji se nalazi na Internet stranicama Davaoca usluga.

3.2. Davalac usluga zadržava pravo izmjene strukture i cijena usluga koje su navedene u cjenovniku, a Davalac usluga je dužan da o takvim izmjenama obavijesti Korisnika najkasnije u roku od petnaest dana prije početka mjeseca u kojem se počinje primjenjivati. Izmjene cjenovnika usluga nijesu od uticaja na ugovore ili djelove ugovora po kojima je u toku otkazni rok.

3.3. O izmjeni strukture i cijena usluga, Davalac usluga zadržava pravo da Korisnika obavijesti u roku kraćem od petnaest dana u slučajevima djelovanja više sile.

3.4. Na osnovu obračuna obavljene usluge i važećeg cjenovnika, Davalac usluga izdaje račune, a obračunski period je jedan mjesec, osim ako je to u ugovoru drugačije određeno. Naknada za usluge za dopunjeni period obračuna, obračunava se unazad, na posljednji dan obračunskog perioda.

3.5. Korisnik se obavezuje da podmiri račune za korišćenu uslugu u roku od petnaest dana od izdavanja računa.

3.6. Pregled obavljenih razgovora je besplatan i dostupan 24 sata dnevno na Internet adresi:http://billing.pronto-tel.net

3.7. Davalac usluga može da zahtijeva od Korisnika da odmah plati korišćenu uslugu ukoliko njegov evidentirani trošak više od trostruko premašuje dotadašnji prosjek mjesečnih troškova Korisnika.

3.8. Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik neće biti u mogućnosti ili nema namjeru da podmiri svoja dugovanja, Davalac usluga ima pravo da uvede ograničenje troškova za pojedine Korisnike radi umanjenja budućeg duga.

3.9. Korisnik je dužan da obavijesti najkasnije u roku od 7 dana pismenim putem Davaoca usluga o svakoj promjeni podataka navedenih u Ugovoru koje su bitne za nesmetanu dostavu obaviještenja, evidencije i računa. A ukoliko Korisnikovim propustom Davalac usluga nije obaviješten o promjeni Korisnikovih ličnih podataka, a zbog toga je otežana dostava obaviještenja, evidencija ili računa, smatraće se da je dostava izvršena.

3.10. U slučaju kašnjenja više od 15 dana sa plaćanjem računa za obavljene usluge, Davalac usluga može poslati opomenu i zaračunati zakonske zatezne kamate i troškove opomene. Troškovi opomene iznose 0,50 € bez PDV-a.4. SKLAPANJE, DOPUNE I PRESTANAK UGOVORA

4.1. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada ga nakon primanja, potpiše ovlašćeni zastupnik Davaoca usluga i nakon što Davalac usluga omogući korišćenje usluga Korisniku.

4.2. Bez ikakvog obrazloženja, Davalac usluga ima pravo da odbije sklapanje Ugovora. O tome će obavijestiti Korisnika u roku od 8 dana od primanja Ugovora.

4.3. Ugovorne strane pri sklapanju Ugovora zastupaju ovlašćena lica koja svojim potpisima potvrđuju tačnost i potpunost podataka navedenih u Ugovoru.

4.4. Ugovor se zaključuje na vremenski rok od 1 (jedne), odnosno 2 (dvije) godine. Ukoliko ga nijedna od ugovornih strana za vrijeme trajanja ne otkaže, Ugovor se automatski produžuje, te se smatra da je zaključen na neodređeno vrijeme.

4.5. Raskinuti Ugovor može svaka od ugovornih strana i to pismenim putem uz otkazni rok od 3 mjeseca, pri čemu otkazni rok počinje od datuma prijema obavještenja.

4.6. U slučajevima teških povreda obaveza, Davalac usluga može ugovorni odnos jednostrano raskinuti bez otkaznog roka. Teškom povredom obaveze smatra se bilo koja od sljedećih radnji, izjava ili postavki:

4.6.1. Korisnik ni nakon poslate opomene nije podmirio svoje obaveze ili već više od 30 dana kasni sa plaćanjem cjelokupnog iznosa ili dijela iznosa fakturisanog za korišćenje usluga.

4.6.2. Korisnik uprkos opomeni, upotrebljava telekomunikacionu opremu Davaoca usluga u suprotnosti sa odredbama Ugovora, kao i Zakona o telekomunikacijama.

4.6.3. Korisnik svojim postupcima uzrokuje štetu Davaocu usluga ili drugim korisnicima usluga.

4.6.4. Korisnik je u ugovoru naveo neistinite podatke.

4.7. Ugovorne strane dužne su da sve obaveze koje proizlaze iz predmetnog Ugovora izvrše najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prestanka Ugovora.5. PRIGOVORI

5.1. Ako Korisnik utvrdi da se Davalac usluga ne pridržava odredbi Ugovora, a što nije moguće otkloniti neposrednim dogovorom, može zastupniku Davaoca usluga podnijeti prigovor.

5.2. Prigovor u vezi obračunatog iznosa i načina obračuna podnosi se pismenim putem, koji se mora podnijeti u roku od petnaest (15) dana od dana izdavanja spornog računa od Davaoca usluga. U suprotnom Davalac usluga nije dužan da uvaži prigovor.

5.3. Prigovor u vezi sa parametrima usluga ili načinom pružanja usluga podnosi se bez nepotrebnog odlaganja.

5.4. Davalac usluga odlučuje hoće li prihvatiti ili odbiti prigovor Korisnika. O svojoj odluci pismeno obavještava Korisnika najkasnije u roku od petnaest (15) dana po primanju prigovora.

5.5. Ako Davalac usluga prihvati prigovor u vezi sa načinom obračuna ili obračunatim iznosom, on će Korisniku vratiti sve preplaćene iznose, koji proizilaze iz prigovora. Podnošenje prigovora ne odlaže plaćanje obračunatih iznosa. Vraćanje preplaćenih sredstava Davalac usluga vrši na način da iste uplati na bankovni račun Korisnika, u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja svoje odluke. Shodno ugovornim odredbama, Davalac usluga može Korisniku ponuditi da mu preplaćeni iznos vrati u obliku odbitka od iznosa naknade za pružene usluge, koja će se obračunati u prvom sljedećem obračunskom periodu.6. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

6.1. Davalac usluga ne odgovara za prekide u radu Korisnika, posredan ili neposredan gubitak prihoda usljed nepravilnog rada usluga ili prekida u njenom radu, izazvanih greškom Korisnika.

6.2. Davalac usluga ne odgovara za sadržaj i oblik informacija, koje Korisnik prenosi trećem licu korišćenjem usluga.

6.3. Davalac usluga ne može biti odgovoran za posredan ili neposredan gubitak prihoda, odnosno bilo kakvu štetu koja bi nastala usljed gubitka ili otuđenja Korisnikovih podataka ili drugih podataka potrebnih za korišćenje usluga, osim u slučajevima da je krivica za otuđenje na strani Davaoca usluga.7. OSTALE ODREDBE

7.1. Odnosi između ugovornih strana koji nisu određeni ovim Opštimuslovima uređuju se Zakonom o telekomunikacijama, kao i propisima Republike Crne Gore, koji su na snazi od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa.

7.2. Davalac usluga zadržava pravo na dopunu ovih Opštih uslova korišćenja. O svakoj dopuni Davalac usluga obavještava Korisnika najkasnije u roku od petnaest (15) dana prije prvog dana mjeseca u kojem se dopuna počinje primjenjivati. Dopune Opštih uslova ne utiču na one ugovore ili dijelove ugovora za koje je u toku otkazni rok.

7.3. Sve odredbe Ugovora tumače se u skladu sa svrhom s kojom je bio sklopljen Ugovor.

7.4. Nevalidnost pojedinih ugovornih odredbi, koje nastanu kao posljedica izmjena i dopuna zakona ili odluka ovlašćenih državnih institucija ili odluke obje strane, ne utiču na validnost drugih odredbi Ugovora. Ugovorne strane se obavezuju nevalidnu odredbu zamijeniti validnom, bez nepotrebnog odlaganja.

7.5. U slučaju međusobnog neslaganja pojedinih poglavlja u Ugovoru, prednost pri odlučivanju je sljedeća:

7.5.1. Numerisani Dodaci po redosljedu od najnovijega do najstarijega,

7.5.2. Ugovor o korišćenju telekomunikacionih usluga,

7.5.3. Važeći Opšti uslovi korišćenja telekomunikacionih usluga.8. POVJERLJIVOST INFORMACIJA

8.1. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, sve informacije i podaci o drugoj stranci, naznačeni u Ugovoru, ugovorne strane će smatrati povjerljivim informacijama i podacima. Te informacije se bez pismene saglasnosti druge ugovorne strane ne smiju otkriti nijednom trećem licu, osim po nalogu nadležnog suda. Ugovorne strane dužne su da osiguraju zaštitu informacija od zloupotrebe.

8.2. Korisnik je saglasan da se naziv preduzeća Korisnika i njegov logotip stave na popis referenci Davaoca usluga, osim ako Ugovorom nije drugačije određeno.9. KOMUNIKACIJA IZMEĐU UGOVORNIH STRANA

9.1. Pošiljalac uvijek snosi odgovornost za komunikaciju između ugovornih strana.

9.2. Za komunikaciju između ugovornih strana odgovorna su lica za komunikaciju, koja su navedena u Ugovoru. Komuniciranjem putem navedenih lica osigurava se istinitost, pouzdanost i potpunost informacija, koje će bez nepotrebnog odlaganja biti dostavljene odgovarajućem licu ugovorne strane (čak i ako to lice pošiljaocu nije unaprijed poznato) ili njezinom zamjeniku.

9.3. Smatra se da je ugovorna strana kojoj je obaviještenje upućeno obaviještena u trenutku kada je njen zastupnik primio predmetnu poruku.

9.4. Uobičajena informativna komunikacija sa drugom ugovornom stranom može se obavljati usmeno, pismeno i elektronskom poštom, a sklapanje Ugovora, raskid Ugovora, prigovori i obavještenja o gubitku identifikacionih podataka moraju se slati u pismenom obliku, na adresu zastupnika druge ugovorne strane. Sadržaj komunikacije mora biti potpun, tako da se druga ugovorna strana može brzo odazvati.

9.5. Smatra se da su sva pisana obavještenja objavljena na validan način, ukoliko ih Davalac usluga pošalje elektronskim putem na adresu koju je Korisnik naveo prilikom sklapanja Ugovora.

9.6. O promjenama vezanim za Opšte uslove, Korisnik je saglasan da Davalac usluga ima pravo da elektronskom poštom dostavlja obavještenja, a što se neće smatrati izmjenjenim okolnostima, kao i o promjenama u uslugama, novim uslugama i druge potrebne informacije o korišćenju usluga Davaoca usluga.10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Ako dođe do spora ugovorne strane će isti prvenstveno probati da riješe mirnim putem, a u suprotnom iste će rješavati nadležni sud, prema mjestu zaključivanja Ugovora.

10.2. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu i počinju se primjenjivati sa danom potpisa Ugovora.